Privacy

Inleiding

GAIA verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie. Daarom beschermen we je privacy zo goed mogelijk. Alle personen die namens GAIA bevoegd zijn om van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

De privacyregels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarbij de Gegevensbeschermingsautoriteit toezicht houdt op de naleving van de wet. GAIA handelt binnen het kader van deze wetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden door GAIA verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

GAIA verwerkt de persoonlijke gegevens die u kiest ons te verstrekken in het kader van de onderstaande activiteiten/categorieën (in principe: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres):

 • Profielcreatie op afscheidvanmijnvriend.be • Aanvraag van lidmaatschap • Vrijwilligersverzoeken • Aanvragen voor testamenten • Donaties • Brochure aanvragen
 • Registratie voor onze nieuwsbrief • Educatieve boekingen op scholen • Ondertekening van petities • Gebruik van het contactformulier • Webshop

Waarvoor verwerkt GAIA jouw gegevens?

Wij delen deze gegevens mee aan aangesloten entiteiten (van de in punt 3.2 beschreven categorieën/activiteiten) en gebruiken uw gegevens om u te informeren over de activiteiten van GAIA. Gegevens worden gewist éénmaal u niet meer betrokken bent bij een in punt 3.2 vermelde categorie/activiteit.

Hierna beschrijven we de verschillende manieren van gegevensverwerking, hoe we daar mee omgaan en uw rechten.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, stemt u ermee in dat uw gebruik (openen van de e-mail, klikken in de e-mail) kan worden opgevolgd door GAIA via de analysetool van Campaign Monitor. Deze tool verzamelt ook informatie over e-mailoverdrachten, niet-bezorgde e-mails en afmeldingen. De persoonlijke gegevens die door Campaign Monitor worden verzameld bevatten uw naam, e-mailadres en geografische locatie.

GAIA gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief de grondslag toestemming. Door het invullen van het e-mailadres geef je expliciet toestemming om de nieuwsbrief te willen ontvangen. Bij elke e-mail krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden (behalve aan kredietinstellingen of banken, met het oog op de uitvoering van de betalingen waarvoor de gegevens werden gegeven).

Petities

Voor onze petities worden uw naam, adresgegevens en e-mailadres opgeslagen. Indien wij een petitie neerleggen krijgt de bevoegde instantie inzage in de lijsten van personen die de petitie hebben ondertekend. Wij bewaren jouw gegevens om te verwerken in onze mailinglijst.

Delen we de gegevens met andere partijen?

GAIA werkt soms samen met andere partijen om onze doelstellingen te bereiken. Dit gebeurt in opdracht van GAIA en conform de wetgeving:

GAIA deelt jouw gegevens met:

 • Een telemarketingbureau dat je, indien je toestemming gaf bij lidmaatschap bij/donatie aan GAIA, telefonisch kan benaderen;
 • Een fondsenwervingsbureau dat je, indien je toestemming gaf bij lidmaatschap bij/donatie aan GAIA, via e-mail en papier kan benaderen.

Deze partijen zijn onze verwerkers. GAIA zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met deze partijen binnen de wettelijke kaders valt.

Worden je gegevens buiten de EU verwerkt?

GAIA heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee een passend beschermingsniveau worden verzekerd.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft GAIA een strikt informatiebeveiligingsbeleid. Wij verwerken alleen persoonsgegevens binnen de EU. Ook hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Bij GAIA gebruiken we je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • Adresgegevens worden verwijderd indien je aangeeft niet benaderd te willen worden voor commerciële doeleinden;
 • E-mailadres: je e-mailadres bewaren we zolang je ingeschreven staat voor onze digitale nieuwsbrief en je je niet hebt uitgeschreven;
 • Telefoonnummer: je telefoonnummer wordt verwijderd indien je aangeeft niet benaderd te willen worden voor commerciële doeleinden.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

GAIA vindt het belangrijk dat je jouw privacy rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om via ons contactformulier op de website contact op te nemen met ons. Je kan via het contactformulier gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben overdragen naar jou of een andere instelling overdragen. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

De gevende partij kan GAIA contacteren om één van deze rechten uit te oefenen. Daarvoor hoeft u enkel contact met ons op te nemen en een brief op te sturen gericht aan GAIA vzw, Ravensteingalerij 27 – 1000 Brussel of een e-mail te sturen naar info@gaia.be.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je nog vragen of een opmerking hebben over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met ons. Dit kun je doen via info@gaia.be of door rechtstreeks telefonisch contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 02/245.29.50, wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Over een klacht over onze behandeling van jouw privacy kun je altijd contact met ons opnemen. Je kan altijd klacht indienen bij de privacycommissie. Je vind meer informatie hierover op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

GAIA zal deze privacyverklaring aanpassen als er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in de verwerking van de persoonsgegevens.

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: GAIA vzw, statutair gevestigd te Brussel, kantoorhoudende te Brussel in Hopstraat 43, 1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE 448 077 642, hierna verder te noemen: GAIA.

Telefoon: +32 2 245 29 50

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Tijdens weekends en op feestdagen gesloten.

Email: info@gaia.be

GAIA is aangemerkt als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Artikel 1. Definities

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan GAIA geschonken geldbedrag.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan GAIA.
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van GAIA, een donatie doet aan GAIA.
 5. Statuten: GAIA heeft tot doel dieren te beschermen tegen wreedheid, mishandeling en misbruik. Daarnaast komt GAIA op voor de rechten van de dieren. GAIA wil ook dat er betere en meer wetten komen om dieren te beschermen en ziet toe op de naleving van die wetten. Daarnaast informeert GAIA de bevolking over alle mogelijke vormen van dierenmishandeling en -misbruik.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van GAIA aan GAIA.
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon GAIA die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan GAIA.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. GAIA behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, GAIA

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan GAIA.
 2. GAIA is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op GAIA nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van GAIA is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: GAIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart GAIA voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolgen van de donatie van de gevende partij aan GAIA.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@gaia.be.

Artikel 5. Plichten GAIA

 1. GAIA verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. Een gevende partij die onder de 18 jaar oud is kan enkel een online donatie en online betaling doen met toestemming van een ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. Op voorwaarde dat GAIA hiervan wordt geïnformeerd doet zij aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die GAIA hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen GAIA en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Partijen verklaren dat het Belgische recht van toepassing is.

Cookies

Deze website maakte gebruik van cookies om u een betere site aan te bieden en zo meer te kunnen betekenen voor de dieren.

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht © GAIA.

Behoudens andersluidende vermelding mag de inhoud worden gereproduceerd zolang de bron vermeld wordt, behalve voor commerciële doeleinden. Indien er toestemming vereist zou zijn, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd van GAIA vzw, hierna “GAIA” genoemd.

Inhoud

De inhoud wordt als dusdanig geleverd en gaat niet gepaard met enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook.

Hoewel GAIA heeft toegezien op de redactie en verificatie van de inhoud op deze website kan de vzw niet garanderen dat de informatie volledig en exact is. De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GAIA kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de informatie op deze website of andere externe websites. GAIA en haar personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht in geval van verlies of beschadiging, inclusief maar zonder zich daartoe te beperken, (in) directe, toevallige, bijzondere, exemplarische, consecutieve of andere schade die werd veroorzaakt door het vertrouwen dat gesteld werd in de informatie op de site.

Steun het project

We weten nooit wanneer er een ramp zal toeslaan en de noodredding van dieren kan niet worden voorspeld. Maar als het dan zo ver is, moeten we meteen in actie kunnen schieten. Met uw steun kunnen we interventies voorbereiden en ervoor zorgen dat we steeds klaarstaan voor het redden en helpen van dieren in nood.

Uw donatie zorgt ervoor dat we alert kunnen blijven en dieren in kritieke situaties kunnen redden. 

Doe een gift